Uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje

Član 1. – opšte

Sve ponude, narudžbe, potvrde narudžbi, fakture, prodaje, transakcije i dogovori između „Fetahović“ d.o.o. Zenica (prodavca) i kupca, provode se u skladu s ovim opštim uslovima prodaje, osim u slučaju kad je drugačije ugovoreno između ugovornih strana (posebnim ugovorom ili anexom na glavni ugovor).

Opšti uslovi prodaje smatrat će se usvojenim i u cijelosti prihvaćenim od strane kupca, po zaključivanju narudžbe.

Član 2. – predmet prodaje

Prodavac prodaje, a kupac kupuje mašine u količini i cijeni kako je definisano narudžbom kupca.

Član 3. – naručivanje

Narudžba kupca treba da sadrži količinu, cijenu, karakteristike, destinaciju i uslove isporuke mašina. Narudžbenica može biti dostavljena faxom ili e-mailom, a prodavac će poslati potvrdu o prihvatanju narudžbe u roku od 7 dana od dana prijema narudžbe.

Član 4. – isporuka

Kašnjenje i djelomična isporuka proizvoda ili nepružanje usluga ne daju pravo kupcu da raskine ugovor, kompenzira ili otkaže narudžbu. Sve isporuke mašina biće izvršene naknadno.

Mašine će se smatrati prihvaćenim od strane kupca, nakon isporuke.

Proizvodi trebaju biti preuzeti od strane kupca u roku od najduze 20 dana od dana stavljanja kupcu na raspolaganje. Ako mašine ne budu preuzete u navedenom roku, prodavac može raskinuti ugovor. Dodatno, kupac će platiti prodavcu za kašnjenje penale jednake uplaćenom avansu, 50% ukupne vrijednosti fakture za kašnjenje, ukoliko je kašnjenje duže od 30 dana, bez prava kupca za utvrđivanje štete.

Član 5. – plaćanje

Kupac se obavezuje kupovnu cijenu uplatiti 50% po prihvatanju narudžbe od strane prodavca, 50% prije isporuke mašine, a u skladu s ispostavljenim fakturama od strane prodavca.

Član 6. – garancije

Prodavac garantuje ispravno funkcionisanje mašine i njenih komponenti u roku od 1 (jedne) godine od dana isporuke mašine, odnosno preuzimanja mašine od strane kupca. Datum preuzimanja kupac potvrđuje svojim potpisom i npečatom na ovom ugovoru.

Garancija je limitirana na zamjenu komponenti koje su neupotrebljive usljed potvrđenih materijalnih kvarova.

Bilo kakva provjera kvara i njegovog uzroka isključivo je u nadležnosti prodavca i tehničkih lica ovlaštenih od strane prodavca.

Zamijenjene komponente su imovina prodavca i moraju biti vraćene od kupca prodavcu.

Troškovi dostave komponenti i drugih materijala, drugi troškovi, štete i troškovi koji proizilaze od pogrešnog rukovanja uvijek su trošak kupca.

Garancija se ne odnosi na zloupotrebu, nedostatak vještina za korištenje, neodobrenih modifikacija, neispravnog održavanja, popravki od strane tehničkih lica koja nisu ovlaštena od prodavca, zamjene komponenti, modifikovanja rada mašine.

Popravka ili zamjena komponenti ne podrazumijenva zanavljanje trajanja garancije, čak niti zamijenjenih komponenti.

U bilo kom gore napomenutom slučaju, kupac nije u poziciji da rakine ugovor ili zahtijeva štetu, osim u slučaju prodavčeve greške i grubog zanemarivanja u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 7. – ograničenje obaveza

Osim za greške i grubo zanemarivanje od strane prodavca, prodavac ne preuzima obaveze za kupčevu moguću štetu, direktnu ili indirektnu, bilokakve prirode ili vrste, koje kupac ili treća strana, po maximalnom obimu dopuštenom po pozitivnim zakonskim propisima, mogu tvrditi u vezi s upotrebom mašina.

Nadalje, prodavac nije odgovoran u slučaju da kupac koristi mašinu u druge namjene, vrši zamjenu ili na drugi način mijenja dijelove ili funkcionisanje iste.

Kupac preuzima na sebe da štiti prodavca i da ga obešteti od nekih ili svih tvrdnji koje treća lica mogu imati vezano za navedeno u prethodnom stavu.

Član 8. – obaveze prodavca

Prodavac preuzima da obezbijedi sve garancije na mašinama za svaku narudžbu izvršenu u skladu s odredbama ovog ugovora.

Prodavac nije odgovoran za neispunjenje obaveza koje proizilaze iz ugovora, ako je takvo neispunjenje nastalo kao rezultat više sile. Višom silom se smatra događaj nastao izvan razumne mogućnosti da bude kontrolisan od strane prodavca, uključujući, ali ne ogrančavajući se na štrajkove, prirodne nepogode i mjere vladajućih tijela.

Član 9. – tehnička obučenost

Kupac je obavezan obezbijediti, prije isporuke dobara, da bar jedan njegov uposlenik prođe obuku vezano za upotrebu mašine, koju će prodavac obezbijediti u svojim prostorijama.

U navedenom slučaju svi putni troškovi, troškovi smještaja i ishrane padaju na teret kupca. Pružanje obuke je jednokratno besplatno. U slučajevima kada kupac zahtijeva dodatnu obuku ista će biti posebno fakturisana.

Član 10. – raskid ugovora

Prodavac ima pravo da raskine ugovor, bez nadoknade štete, ukoliko je kupac otišao u stečaj ili likvidaciju ili ukoliko postoji zahtjev za pokretanje tih postupaka.

Član 11. – rješavanje sporova

Strane će moguće nesporazume pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko ne uspiju, za rješavanje spora nadležan je sud u Zenici.